Kalendarium

Poniedziałek, 2024-06-17

Imieniny: Laury, Leszka

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Rekrutacja

Rekrutacja

Zasady rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie na rok szkolny 2024/2025 (na podstawie obowiązujących przepisów)

  kliknij w link poniżej aby przejść do modułu logowania dla kandydata 

REKRUTACJA NA DRODZE ELEKTRONICZNEJ. ZALOGUJ SIĘ

 

 W roku szkolnym 2024/2025 w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie ustala się rekrutację do następujących zawodów:

 • TECHNIK HOTELARSTWA
 • TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
 • TECHNIK EKONOMISTA
 • TECHNIK LOGISTYK 

Liczba miejsc w każdym zawodzie:   15

Nauka trwa 5 lat w trybie dziennym

Nauczane języki obce: ANGIELSKI, NIEMIECKI

 

  Zajęcia edukacyjne punktowane podczas rekrutacji:

-   język polski, matematyka, język obcy, geografia (wszystkie zawody)

1)       Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica niepełnoletniego kandydata

2)       Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły.

3)       Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy :

a)       posiadają świadectwo ukończenia szkoły

b)       posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

4)       W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • Absolwenci szkoły podstawowej, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 • Kandydat, w trakcie rekrutacji, może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół, zakładając JEDNO konto w elektronicznym systemie rekrutacji ze wskazaniem kolejności wybranych szkół/oddziałów

Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

 1. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. (II ETAP)
 2. kandydaci spełniający kryteria I. grupy konstytucyjnej (wielodzietność rodziny w której kandydat się wychowuje; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą. (III ETAP) 
 3. kandydaci z wyższą oceną zachowania

 

Dokumentacja wymagana podczas rekrutacji (dokumenty należy przynosić w tzw. koszulkach, wnioski bez fotografii NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE)

 1. wydrukowany formularz zgłoszeniowy z systemu rekrutacji elektronicznej https://nabor.pcss.pl/powiatmragowski
 2. kopia/oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 3. kopia/oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu
 4. dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
 5. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie *)

*) Po podaniu do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych, proszę w dn. 11.07.2024 w godzinach 10:00 - 14:00 zgłosić się do sekretariatu szkoły po skierowanie do lekarza medycyny pracy.

**)  Razem z potwierdzeniem woli nauki  (świadectwo, wyniki egzaminu) proszę dostarczyć  wypełnione  WYRAŻENIE ZGODY PRZEZ RODZICÓW  dostępne w plikach do pobrania

 

Badania lekarskie wykonuje lekarz medycyny pracy - WYŁĄCZNIE ZE SKIEROWANIEM WYDANYM PRZEZ SZKOŁĘ

dr Henryka Baranowska

wtorek, czwartek - godz. 15 - 17

Przychodnia Lekarska
ul. Królewiecka 58
Mrągowo 

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły przy takiej samej liczbie punktów

 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powiększ obraz:

Rekrutacja 2024/2025

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 3 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024r.

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 154 ust. 4 pkt 3 Ustawa  prawo oświatowe).

Dyrektor Zespołu Szkól nr 2 im. Władysława Jagiełły informuje, że przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym to:

Czytaj więcej o: Rekrutacja 2024/2025