Kalendarium

Czwartek, 2024-04-18

Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy

Duplikaty dokumentów

 

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

 1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.
 2. Duplikat wydaje się w przypadku, gdy oryginał dokumentu ulegnie zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.
  W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej należy wystąpić do dyrektora szkoły
  z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (Zał. nr 1 lub 2).
 3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, pesel,) oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu (potwierdzenie wpłaty).
 4. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.
 5. Opłaty za duplikat należy dokonać przelewem bankowym na rachunek:

  Dane do przelewu:
  84 2030 0045 1110 0000 0220 8350
  Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie
  ul. Mrongowiusza 13 B, 11-700 Mrągowo
  Tytułem: Duplikat legitymacji (imię i nazwisko, klasa)

 6. Wypełniony i podpisany wniosek oraz dowód wpłaty za duplikat należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 

Zasady wydawania duplikatu świadectwa ukończenia szkoły/świadectwa promocyjnego/dyplomu.

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa/dyplomu uczeń/absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu utraconego dokumentu, z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. (Zał. nr 3).
 2. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej  kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu,  tj. 26,00 zł.
 3. Do wniosku  należy dołączyć dowód wpłaty.

  Dane do przelewu:
  84 2030 0045 1110 0000 0220 8350
  Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie
  ul. Mrongowiusza 13 B, 11-700 Mrągowo
  Tytułem: Opłata za wydanie duplikatu  (imię i nazwisko)

 4. Wypełniony i podpisany wniosek oraz dowód wpłaty za duplikat należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, bądź przesłać listownie na adres szkoły.

 

Zał. nr 1 – wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla ucznia pełnoletniego

Zał. nr 2 – wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla ucznia niepełnoletniego

Zał. nr 3 – wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły/promocyjnego