HOTELARZ     TECHNIK HOTELARSTWA

TURYSTYKA    TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

 GASTRONOMIA  TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

EKONOMIA  TECHNIK EKONOMISTA

LOGISTYKA  TECHNIK LOGISTYK