Kalendarium

Piątek, 2022-01-28

Imieniny: Agnieszki, Kariny

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2021/2022

W bieżącym roku szkolnym stypendia Prezesa Rady Ministrów zostały przyznane dwóm uczennicom Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 2 im. W. Jagiełły.

Stypendystkami zostały: Dominika Nikola Jaroś kl. 3a5 kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa 

i Oliwia Joanna Jakubiec 3a, technik organizacji turystyki

Serdecznie gratulujemy :) 


Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kto?

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Kryteria:

Uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Procedura:

Wnioski są sporządzane przez samorząd uczniowski, a jeżeli samorząd uczniowski nie został utworzony - przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły.

Wnioski przedstawia się radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 24 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

W latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024, stypendium może być przyznane dwóm uczniom danej szkoły spełniającym ustawowe warunki.


 

Pełna lista stypendystów woj. warmińsko-mazurskiego w plikach do pobrania

 Na fotografii od lewej: Oliwia Jakubiec i Dominika Jaroś