Kalendarium

Piątek, 2021-12-03

Imieniny: Hilarego, Franciszki

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Rekrutacja

Rekrutacja

Zasady rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie na rok szkolny 2021/2022 (na podstawie obowiązujących przepisów)

 vulcan      kliknij w logo VULCAN aby przejść do modułu logowania dla kandydata

 

REKRUTACJA NA DRODZE ELEKTRONICZNEJ. ZALOGUJ SIĘ

 

 W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie ustala się rekrutację do następujących zawodów:

 • TECHNIK HOTELARSTWA*)
 • TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI*)
 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 • TECHNIK EKONOMISTA
 • TECHNIK LOGISTYK

Nauka trwa 5 lat w trybie dziennym
Nauczane języki obce: ANGIELSKI, NIEMIECKI
Liczba miejsc w każdej klasie:   30

*) klasa łączona, po 15 miejsc w każdym zawodzie

 

Zajęcia edukacyjne punktowane podczas rekrutacji:

-   język polski, matematyka, język obcy (wszystkie zawody)
-   geografia (t. hotelarstwa, t. organizacji turystyki, t. logistyk, t. ekonomista, t. logistyk)
-   biologia (t. żywienia i usług gastronomicznych)

1)       Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica niepełnoletniego kandydata

2)       Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły.

3)       Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy :

a)       posiadają świadectwo ukończenia szkoły

b)       posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

4)       W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • Absolwenci szkoły podstawowej, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 • Kandydat, w trakcie rekrutacji, może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół, zakładając JEDNO konto w elektronicznym systemie rekrutacji ze wskazaniem kolejności wybranych szkół/oddziałów

Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

 1. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. (II ETAP)
 2. kandydaci spełniający kryteria I. grupy konstytucyjnej (wielodzietność rodziny w której kandydat się wychowuje; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą. (III ETAP)
 3. kandydaci z wyższą oceną zachowania

Jeżeli w danym typie szkoły planowane są dwa oddziały, to następuje podział wg nauki języków obcych.

 

Dokumentacja wymagana podczas rekrutacji (dokumenty należy przynosić w tzw. koszulkach)

 1. wydrukowany formularz zgłoszeniowy z systemu rekrutacji elektronicznej VULCAN https://mragowo.edu.com.pl/kandydat
 2. kopia/oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 3. kopia/oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu
 4. dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
 5. karta zdrowia wydana przez pielęgniarkę w szkole podstawowej
 6. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie *)

*) Po podaniu do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych, proszę w dn. 23.07 - 26.07.2021 zgłosić się do sekretariatu szkoły po skierowanie do lekarza medycyny pracy.

 

Badania lekarskie wykonuje lekarz medycyny pracy - WYŁĄCZNIE ZE SKIEROWANIEM WYDANYM PRZEZ SZKOŁĘ

dr Henryka Baranowska

wtorek, czwartek - godz. 15 - 17

Przychodnia Lekarska
ul. Królewiecka 58
Mrągowo

 

 

 

Powiększ obraz:

Akcja rekrutacja

Wszystkich zainteresowanych jak działa rekrutacja elektroniczna, czyli kandydatów i ich Rodziców zapraszamy na wydarzenie zorganizowane przez firmę Vulcan

Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00,  będzie trwać maksymalnie 90 minut.

 

Czytaj więcej o: Akcja rekrutacja