W 2021 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej;
z wyjątkiem egzaminu dla absolwentów, którzy wynik części ustnej egzaminu maturalnego zobowiązani są przedstawić w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub zobowiązani są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej;

Wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa – zdający nie musi dokonywać zmiany w deklaracji wstępnej.

W 2021 r. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.
Uczniowie/absolwenci, którzy w terminie do 30 września 2020 r. złożyli deklarację wstępną, w terminie do 7 lutego 2021 r. mogą dokonać zmian w tej deklaracji, wykreślając przedmiot z zadeklarowanego jednego przedmiotu dodatkowego.
Jeżeli zmiana nie zostanie dokonana i dana osoba nie przystąpi do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, to na świadectwie dojrzałości zostanie umieszczony wynik „0%”.
Absolwenci, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji, składają deklarację – w terminie do 7 lutego 2021 r.