Do dnia 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym. Stypendium przyznaje się uczniom, będącym mieszkańcami Mrągowa, niezależnie od miejsca pobierania nauki. O stypendium mogą ubiegać się rodziny, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 456 zł netto. Istotny jest fakt, iż z dniem 1 października br. kryterium to wzrasta do kwoty 514 zł netto na osobę.

Wnioski o stypendium szkolne dostępne są w sekretariatach wszystkich szkół, funkcjonujących na terenie Miasta oraz w urzędzie miejskim, pok. 23, jak również można je pobrać ze stron  internetowych tych instytucji. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu z miesiąca sierpnia br. Wnioski składane są dla każdego dziecka w rodzinie osobno. 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Wypłata stypendiów nastąpi, po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa na ten cel.