Kalendarium

Środa, 2024-07-24

Imieniny: Kingi, Krystyna

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mragowo.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioleta Olencka, e-mail: wioleta.olencka@mragowo.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 741 24 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do Zespołu Szkół nr 2 ul. Mrongowiusza 13B

Przy ulicy Mrongowiusza na wprost posesji szkoły znajduje się przystanek autobusowy z kierunku Kętrzyn, Giżycko.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ulicy Mrongowiusza, dostępna jest również furtka przy ulicy Spacerowej prowadząca do głównego wejścia, oraz wjazd na parking przy ulicy Spacerowej.

Wejście do budynku jest ogólnodostępne w godzinach administracyjnej pracy szkoły (7.00-15.00). Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.

Dostępność parkingu

Brama wjazdowa na parking jest zlokalizowana przy ulicy Spacerowej. Parking jest dostępny dla pracowników szkoły, rodziców oraz interesantów.

Urządzenia, środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, słabowidzących

W budynku Zespołu Szkół nr 2 nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność windy

Winda jest dostępna z poziomu gruntu od strony ulicy Mrongowiusza. Po wjechaniu na plac od południowej strony szkoły, aby skorzystać z windy należy skontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły tel. 89 741 24 61.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób słabosłyszących

Obecnie nie ma możliwości kontaktu w języku migowym.

Wstęp z psem asystującym

Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym