Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie obowiązujących przepisów ustala się regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie na rok szkolny 2019/2020.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

REKRUTACJA NA DRODZE ELEKTRONICZNEJ. ZALOGUJ SIĘ

lub kliknij w baner Nabór Optivum aby przejść do modułu logowania dla gimnazjalisty

REKRUTACJA

 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie ustala się rekrutację do następujących zawodów:

 

v  TECHNIK HOTELARSTWA*)

v  TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI*)

v  TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

v  TECHNIK EKONOMISTA

v  TECHNIK LOGISTYK

Nauka trwa 4 lata w trybie dziennym
Nauczane języki obce: ANGIELSKI, NIEMIECKI
Liczba miejsc w każdej klasie:   30

*) klasa łączona, po 15 miejsc w każdym zawodzie

 

Zajęcia edukacyjne punktowane podczas rekrutacji:

–   język angielski [wszystkie zawody]
–   geografia [t. hotelarstwa, t. organizacji turystyki, t. logistyk, t. ekonomista, t. logistyk]
–   biologia [t. żywienia i usług gastronomicznych]

1)       Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica niepełnoletniego kandydata

2)       Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły.

3)       Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy :

a)       posiadają świadectwo ukończenia szkoły

b)       posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

4)       W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • Absolwenci gimnazjum, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 • Kandydat, w trakcie rekrutacji, może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół, zakładając JEDNO konto w elektronicznym systemie rekrutacji ze wskazaniem kolejności wybranych szkół / oddziałów

Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

 1. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. (II ETAP)
 2. kandydaci spełniający kryteria I. grupy konstytucyjnej (wielodzietność rodziny w której kandydat się wychowuje; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą. (III ETAP)
 3. kandydaci z wyższą oceną zachowania

Jeżeli w danym typie szkoły planowane są dwa oddziały, to następuje podział wg nauki języków obcych.

Dokumentacja wymagana podczas rekrutacji

(dokumenty należy przynosić w tzw. koszulkach)

 1. wydrukowany formularz zgłoszeniowy z systemu internetowego KSEON Optivum https://mragowo.edu.com.pl/Kandydat
 2. kopia/oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 3. kopia/oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
 4. dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
 5. karta zdrowia (wydana przez pielęgniarkę w gimnazjum) – proszę przynosić po dostaniu się do wybranego oddziału/zawodu.
 6. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

Badania lekarskie wykonuje, WYŁĄCZNIE ZE SKIEROWANIEM WYDANYM PRZEZ SZKOŁĘ

dr Henryka Baranowska

wtorek, czwartek – godz. 15 – 17

Przychodnia Lekarska
ul. Królewiecka 58
Mrągowo

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH

 

TERMINY REKRUTACJI 2018