PROJEKT_3_img032

W ramach projektu realizowane będzie kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności: językowych (język angielski, język niemiecki, język francuski), ICT i zarządzania projektem (planowania i osiągania celów).

Projekt skierowany jest do osób dorosłych zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnionych  lub pobierających naukę na terenie powiatu mrągowskiego i piskiego lub spoza regionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie powiatów oraz zamieszkują, pracują lub pobierają naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wsparcie otrzyma każda osoba dorosła posiadająca wykształcenie co najwyżej średnie i /lub wiek powyżej 50 roku życia, zamieszkująca, ucząca się lub pracująca na terenie powiatów mrągowskiego i piskiego lub woj. warmińsko-mazurskiego, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać wsparcie w postaci :

– dofinansowanie do szkoleń (90 % – pozostałe 10 % uczestnik musi pokryć z własnych środków),

Wsparcie dodatkowe:

– dofinansowanie do egzaminów poprawkowych (90 % kosztów całkowitych ),

– zwrot kosztów dojazdu  na miejsce szkolenia.,

– zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi,

– coaching indywidualny.

Etapy realizacji wsparcia :

  1. Złożenie wniosku o przyznanie wsparcia przez beneficjenta.
  2. Wskazanie przez beneficjenta firmy szkoleniowej, w której będzie realizowane szkolenie.

(szkolenie musi kończyć się egzaminem i wydaniem certyfikatu, beneficjent musi przystąpić do egzaminu, nie musi go zdać).

  1. Podpisanie umowy z beneficjentem i firmą szkoleniową.
  2. Udział beneficjenta w szkoleniu.
  3. Po zakończeniu szkolenia – przedstawienie zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu lub certyfikatu/ zaświadczenia (na tej podstawie rozliczane są środki).

Wsparcie dodatkowe :

  1. Złożenie wniosku ze wskazaniem na rodzaj wsparcia.
  2. Otrzymanie wsparcia w okresie trwania szkolenia.
  3. Rozliczenie wsparcia.