W 2021 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej;
z wyjątkiem egzaminu dla absolwentów, którzy wynik części ustnej egzaminu maturalnego zobowiązani są przedstawić w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub zobowiązani są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej;